foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


(032) 248 69 34
sp4ruda@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Józefa Lompy w Rudzie ŒŚląskiej

Ważne dokumenty szkolne

 Informacja o rekrutacji do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej na rok szkolny 2019-2020

 Statut Szkoły

Plan pracy Szkoły 

Program działań wspierających na lata 2015-2019 

Regulamin organizacyjny i kodeks etyki Szkoły Podstawowej nr 4 

Plan działania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 

Program profilaktyczno-wychowawczy 

Program promocji zdrowia 

  Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 

Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Świetlica szkolna, żywienie

Karta Ucznia uczęszczającego do Świetlicy szkolnej 

Informacje dotyczące żywienia 

 

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w SP4 w Rudzie Śląskiej 

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 

Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych

Zarządzenie dyrektora SP4 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

Regulamin pełnienia dyżurów 

Regulamin organizacji wycieczek i imprez w SP4 

Monitoring wizyjny 

Klauzula informacyjna SP4 

 

Dla ucznia

Procedura wystawiania oceny z zachowania po I okresie i na zakończenie roku szkolnego 

Procedura przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w SP4 

Czas pracy SP4 

Dni wolne 

Egzamin ósmoklasisty od roku szkolnego 2018-2019 

Organizacja egzaminu kl. VIII 2018-2019 

Informator Czesc ogolna 

Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców 

 

Ubezpieczenie

Warunki ubezpieczenia

Tabela uszczerbków

Wniosek o wypłatę świadczenia