foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


(032) 248 69 34
sp4ruda@gmail.com

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Józefa Lompy w Rudzie ŒŚląskiej

 

Drodzy rodzice dzieci przedszkolnych! 

Zgodnie z zarządzeniem Prezydent Miasta Ruda Śląska zmianie ulega termin pobierania i składania deklaracji na dyżury wakacyjne w rudzkich przedszkolach. Wszyscy rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka na czas wakacji do przedszkola w dniach 8-10 czerwca 2020 r. mają obowiązek pobrania oraz dostarczenia deklaracji do wybranej dyżurującej placówki.
INFORMACJA
  1. W okresie ferii letnich (lipiec – sierpień) opiekę sprawują przedszkola dyżurujące, zgodnie z ustalonym przez organ prowadzący harmonogramem na rok 2020 według Zarządzenia nr SP.00050.2.351.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 listopada 2019.
  2. Rodzic dziecka/opiekun prawny może pobrać deklarację w przedszkolu dyżurującym od 8 do 10 czerwca 2020 r.
  3. Rodzic/opiekun prawny dokonuje zgłoszenia dziecka składając wypełnioną deklarację w przedszkolu dyżurującym w terminie od 8 do 10 czerwca 2020 r.
  4. Zasady organizacji pracy przedszkola określa jego statut i inne wewnętrzne uregulowania. Rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązuje się do zapoznania z tymi aktami oraz ich przestrzegania.
  5. Rodzic, który zadeklarował uczęszczanie dziecka do przedszkola dyżurującego w miesiącu lipcu winien uiścić ww. opłaty do 25 czerwca 2020 r.
  6. Rodzic, który zadeklarował uczęszczanie dziecka do przedszkola dyżurującego w miesiącu sierpniu winien uiścić opłatę do 25 lipca 2020 r. na konto dyżurującego przedszkola.
  7. Za dzień uiszczenia opłat przyjmuje się dzień wpływu zapłaty na konto przedszkola.
  8. Nie uiszczenie opłat w ww. terminach jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania dziecka z przedszkola dyżurującego.

 

W załączniku umieszczam Państwu listę dyżurujących przedszkoli